Administrace Sportovní akce

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Právní úprava používání kalendáře sportovních událostí na sportmap.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností sportmap.cz, IČO 865 97 523, se sídlem Rezlerova 283, 109 00 Praha 10, e-mail: info@sportmap.cz (dále jen „Provozovatel“) a fyzickými či právnickými osobami, které provedou registraci (dále jen „Uživatel“) na internetových stránkách www.sportmap.cz (dále jen „Webové stránky“) a jejichž prostřednictvím budou formou dílčích objednávek vkládat sportovní události do sportovního kalendáře.
 2. Webové stránky jsou zřízeny jako platforma pro propagaci a informování široké veřejnosti o sportovních akcích v rámci celé České republiky.
 3. Registrací Uživatele na Webových stránkách a jejím potvrzením ze strany Provozovatele dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Uživatelem a Provozovatelem (dále jen „Smlouva“), přičemž vzájemná práva a povinnosti smluvních stran stanoví tyto obchodní podmínky.
 4. Použití Webových stránek se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů.

II. PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK a SLUŽBY

 1. Před prvním použitím Služby (vložením sportovní akce) nebo před dokončením registrace na Webových stránkách, jakož i před jakýmkoliv jiným použitím Webových stránek (například jejich prohlížením) je Uživatel povinen seznámit se se zněním Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů. Uživatel tím vyjadřuje souhlas se zněním Podmínek a zavazuje se je dodržovat. Nesouhlasí-li Uživatel se zněním Podmínek, je povinen Webové stránky opustit a Službu žádným způsobem nevyužívat.

III. REGISTRACE UŽIVATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Uživatel je povinen provést registraci prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Webových stránkách www.sportmap.cz nebo za pomoci Provozovatele.. Tato registrace představuje návrh na uzavření Smlouvy s Provozovatelem. Registrace Uživatele je bezplatná.
 2. Uživatel je povinen v registračním formuláři vyplnit všechny povinné údaje (označené hvězdičkou) pravdivě a úplně. Uživatel je povinen oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu jakoukoli změnu registrovaných údajů.
 3. Provozovatel je oprávněn vyzvat Uživatele k prokázání správnosti registrovaných údajů výzvou zaslanou na elektronickou adresu Uživatele uvedenou Uživatelem v registračním formuláři. Nebude-li této výzvě ve lhůtě stanovené Provozovatelem ve výzvě vyhověno, je Provozovatel oprávněn registraci Uživatele zrušit.
 4. Registrace Uživatele je pro Uživatele závazná. K uzavření Smlouvy dojde potvrzením registrace Uživatele ze strany Provozovatele. Provozovatel je oprávněn registraci Uživatele nepotvrdit, a tím tak Smlouvu s Objednatelem neuzavřít.
 5. Za účelem Poskytování služby zřídí Provozovatel Uživateli současně s potvrzením registrace uživatelský účet, který bude Uživateli přístupný pod uživatelským jménem a heslem uvedenými při registraci (dále jen „Uživatelský účet“).
 6. Registrovaný Uživatel je povinen své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení do Uživatelského účtu držet v tajnosti. V případě ztráty hesla bude heslo obnoveno prostřednictvím požadavku Registrovaného Uživatele v registračním formuláři.

IV. POSKYTOVANÁ SLUŽBA

 1. Po uzavření Smlouvy získá Uživatel právo vkládat na Webové stránky informace o sportovních událostech Uživatele (dále jen „Poskytovaná služba“). Vkládání sportovních událostí Uživatele se provádí v administraci formou dílčích objednávek za podmínek uvedených ve formuláři na Webový stránkách a je (i) zdarma (ii) za poplatek uvedený v ceníku Provozovatele, který je součástí administrace Webové stránky. Zaplacený poplatek se nevrací, a to ani v případě odstoupení nebo výpovědi.
 2. Provozovatel je oprávněn odstranit jakékoliv informace vložené Uživatelem, které se netýkají sportovních událostí v České republice. Informace dále nesmí obsahovat nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje a musí splňovat požadavky Kodexu reklamy Rady pro reklamu http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Uživatel je povinen v případě Poskytované služby za poplatek dle čl. IV.1 těchto obchodních podmínek uhradit poplatek do 3 pracovních dní od aktivace zvoleného rozsahu tak, jak je uvedeno v potvrzení aktivace.
 2. Uživatel je povinen uvádět na Webových stránkách pouze informace o sportovních událostech tak jak tomu je uvedeno v čl. IV. těchto obchodních podmínek. Ostatní informace nebo informace, které odporují čl. IV. těchto obchodních podmínek, je Provozovatel oprávněn z Webových stránek odstranit bez předchozího upozornění Uživatele.
 3. Provozovatel je oprávněn za účelem údržby Webových stránek po nezbytně nutnou dobu omezit nebo vyřadit provoz Webových stránek až na 72 hodin. V případě plánované údržby Webových stránek delší než 72 hodin je Provozovatel povinen Uživatele na tuto údržbu upozornit nejméně 3 dny před plánovanou údržbou, a to zveřejněním upozornění na Webových stránkách.
 4. Provozovatel neodpovídá za obsah, aktuálnost, pravdivost, správnost nebo úplnost uveřejněných informací Uživatelem na Webové stránky. Provozovatel nenese za informace uveřejněné na Webové stránce Uživateli žádnou odpovědnost. Za obsah vložených akcí Uživatelem prostřednictvím Uživatelského účtu je odpovědný výhradně Uživatel.
 5. Uživatel uděluje vložením sportovní akce Provozovateli oprávnění k nevýhradnímu výkonu práva vloženou sportovní akci užít v původní i změněné podobě v souladu s § 2358 a násl. Občanského zákoníku:
  • v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv;
  • bez územního a množstevního omezení;
  • bezúplatně;
  • pro jakýkoliv způsob užití; a to
  v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v tomto článku dále („Licence“). Licence zahrnuje nevýhradní oprávnění Provozovatele vykonávat ve vztahu ke komentáři nebo vložené Akci následující jednání: zveřejnění, úpravy včetně dopracování, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, uvádění na veřejnosti pod jménem Uživatele. Provozovatel je oprávněn v rozsahu Licence udělit podlicenci anebo Licenci postoupit jakékoliv třetí osobě bez omezení, s čímž Uživatel výslovně souhlasí. Uživatel prohlašuje, že má zajištěn případný nezbytný souhlas třetích osob s udělením Licence ve výše uvedeném rozsahu a postupováním tohoto práva na třetí osoby v rámci postoupení Licence či udělení podlicence.
 6. Uživatelé berou na vědomí, že všechny informace a sportovní akce uveřejněné na Webových stránkách podléhají autorským a jiným právům a nelze je bez souhlasu Provozovatele kopírovat nebo dále reprodukovat.
 7. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu, která vznikne Uživatelům v souvislosti s používáním Webové stránky nebo Poskytované služby.

VI. ZPŮSOB UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
 2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s Uživatelem a zrušit jeho Uživatelský účet na Webových stránkách, nepřihlásí-li se Uživatel do svého Uživatelského účtu více jak 1 rok.
 3. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s Uživatelem a zrušit jeho Uživatelský účet v případě, že Uživatel porušuje svým jednáním tyto obchodní podmínky, zejména vkládá informace, které jsou v rozporu s čl. IV těchto obchodních podmínek, či nezaplatí poplatek za dílčí objednávku dle čl. V.1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení pro nezaplacení poplatku nezaniká povinnost zaplatit tento poplatek.
 4. Provozovatel je povinen oznámit Uživateli odstoupení od Smlouvy a zrušení jeho Uživatelského účtu, a to zasláním oznámení na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem v registračním formuláři. Provozovatel je povinen v oznámení uvést důvod odstoupení od Smlouvy.
 5. Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s Uživatelem výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 15 dní a plyne ode dne odeslání výpovědi Uživateli na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem v registračním formuláři.
 6. Uživatel je oprávněn ukončit Smlouvu s Provozovatelem zrušením své registrace na Webových stránkách.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit uveřejněním nových obchodních podmínek na Webových stránkách. Nové znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich uveřejnění na Webových stránkách.
 2. Uživatelé berou na vědomí, že bez písemného souhlasu Provozovatele není dovoleno kopírovat, upravovat nebo publikovat informace a sportovní akce uveřejněných na Webových stránkách
 3. Tyto obchodní podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na Webových stránkách. Tyto podmínky, jakož i vztahy, které upravují, se řídí právem České republiky.
 4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smíru dosáhnout, budou spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu v České republice dle českého práva.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2019.
Pořádáte sportovní akce ve vašem městě. Na sportmap.cz můžete přidat sportovní akci ZDARMA. Více informací získáte zde: ADMINISTRACE SPORTOVNÍ AKCE

Chcete nás pozvat na pivo, upozornit na chybu,
nebo poděkovat za dobře odvedenou práci ..
napište nám.. info@sportmap.cz

– nemusíš pořád sportovat .. jdi fandit -Sport kalendář | Obchodní podmínky | GDPR | Kontakty: info@sportmap.cz | www.sportmap.cz
Copyright © sportmap2023